Konkurs wideo

 

Konkurs „Moja opinia o Jelly bag”

Mamy dla Was super KONKURS! Jeśli jesteś właścicielką torebki Jelly bag, nagraj i prześlij nam krótkie video, w którym przekażesz swoją opinię o torebce. Nie zapomnij pokazać swojej Jelly bag w filmiku

 Nagrody: 

1 miejsce – bon  o wartości 500 zł na zakupy w Jelly bag!

 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają w prezencie za udział kod zniżkowy na zakupy o wartości 20%.

      

Zadanie konkursowe

 1. Nagraj i wyślij video z Twoją opinią o torebce Jelly bag na mail:konkurs@jellybag.pl

Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze video. Kryterium wyboru to kreatywność.  UWAGA! Biorąc udział w konkursie, zgadzasz się na udostępnienie video na naszej stronie internetowej (bez względu na wygraną). Więcej w regulaminie - >

Na odpowiedzi czekamy do 23.04.2021 r.  Zwycięzcę wyłonimy w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, poinformujemy mailowo oraz w poście z wynikami konkursu.

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie jest Bunny Group SP. Z O. O. siedzibą w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11 / 49. Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu.
REGULAMIN konkursu „Moja opinia o Jelly bag” § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin") określa warunki, zasady i czas trwania konkursu na portalu społecznościowym Facebook.com 
 2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator ”) jest Bunny Group SP. Z O. O.  z siedzibą w Warszawie, 00-052 przy ul. , przy ul. Mazowiecka 11 / 49; NIP: 5252748083; Regon: 380026344 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pod numerem KRS 0000728996, kapitał zakładowy: 5 000 złotych
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook.com (dalej "Serwis"). Konkurs nie jest organizowany, administrowany, sponsorowany ani związany  z serwisem Facebook.com oraz podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.
 5. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 2.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w innym stosunku prawnym z Organizatorem, członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe na podany we wpisie konkursowym adres mailowy konkurs@jellybag.pl . Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które mogłyby  uniemożliwić  przystąpienie do Konkursu, w tym:  utrudniony dostęp do Serwisu lub zakłócenia funkcjonowania Serwisu  z przyczyn niezależnych od Organizatora, utrudnienia wynikające ze sposobu w jakim Uczestnicy korzystają z Serwisu, zaistnienie zdarzeń losowych (w tym siły wyższej),  którym Organizator nie mógł zapobiec. 
 7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację przekazanych odpowiedzi w formie video oraz swojego wizerunku na stronie internetowej Organizatora (www.jellybag.pl), bez względu na wygraną. 
 8. Nagroda za uczestnictwo w konkursie w formie kodu zniżkowego o wartości 20% na zakupy w sklepie www.jellybag.pl zostanie przekazana uczestnikom konkursu w wiadomości zwrotnej na  przesłane zadanie konkursowe. 

§ 3. Zasady Konkursu 

 1. Konkurs trwa od 08.04.2021 r.  do 23.04.2021 r. 
 2. W Konkursie biorą udział wyłącznie  Zadania wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w art. 3  pkt 1. 
 3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu odpowiedzi na zadanie konkursowe w formie video na wskazany adres e-mail. 
 4. Odpowiedź na Zadanie nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu.
 5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwała komisja konkursowa ("Komisja Konkursowa"), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora. 
 6. Komisja Konkursowa oceni odpowiedzi udzielone przez Uczestników uwzględniając następujące kryteria: zgodność z Regulaminem, kreatywność, oryginalność, następnie wybierze na podstawie wyżej wymienionych kryteriów Uczestnika, który otrzyma Nagrodę ("Zwycięzca").
 7. Informacja o Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszona nie później niż do dnia 28.04. 2021 roku, za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w profilu w Serwisie należącego do Organizatora (Jelly bag), w formie posta konkursowego. 

 

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest: bon  o wartości 500 zł na zakupy w sklepie www. jellybag.pl
 2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego. 
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną lub inne nagrody.
 4. Nagroda może zostać dostarczona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zwycięzca nie ma możliwości odstąpienia od Nagrody na rzecz osób trzecich. 
 6. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.
 7. W celu  otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania bezpośredniej wiadomości  na podany adres e-mail konkurs@jellybag.pl w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości.
 8. Zwycięzca zobowiązany jest do  udostępnienia swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Nieudostępnienie danych  uważa się za nieudzielenie zgody Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 9. Nagrody zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę Konkursu najpóźniej do dnia 04.05.2021 r. 
 10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku pisemnego odmówienia przyjęcia nagrody oraz w przypadku gdy kontakt z Uczestnikiem w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 

 

§ 4. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można zgłaszać w bezpośredniej wiadomości w Serwisie Jelly bag lub na adres e-mail: konkurs@jellybag.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, dokładny adres, numer telefonu oraz opis i uzasadnienie reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30  dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator przeprowadzi postępowanie reklamacyjne a następnie poinformuje Uczestnika o decyzji z zachowaniem formy złożenia reklamacji. 

 

§ 5. Dane osobowe 

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu oraz rozliczeniowych i podatkowych związanych z Konkursem, a także dla celów kontaktowania się z Uczestnikami, w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora dotyczą: w zakresie Uczestników konkursu: imię i nazwisko w zakresie Zwycięzcy: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e mail, a w celach rozliczeniowo - podatkowych PESEL, nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego. Dane są przetwarzane w trakcie okresu trwania Konkursu oraz przez 3 miesiące od daty zakończenia Konkursu lub 6 lat licząc od dnia wręczenia nagrody w przypadku Zwycięzców.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 6. Prawa autorskie 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do wykonanego Zadania oraz, że nie narusza ono praw osób trzecich. 
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora, jeżeli szkody takie powstaną w wyniku opublikowania odpowiedzi na Zadanie niezgodnej z przepisami prawa oraz Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu.

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin  dostępny jest do wglądu https://jellybag.pl/pl/i/Konkurs-wideo/59
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl